شاخص کل

1,508,838

-2236 -0.0015
ارزش معاملات خرد

10,373B

-0.759
شاخص هم وزن

420,311

-665 -0.0016
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

-1,744B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

209

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

251

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 119B 435M 443M 1,498B
شیمیایی 62B 90M 279M 737B
هتل و رستوران 16B 267M 75M 118B
سیمان آهک گچ 14B 117M 207M 383B
مخابرات 2B 60M 40M 5B
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی 931M 134M 225M 12B
منسوجات 404M 61M 72M 7B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
فرآورده های نفتی -287B 188M 263M 1,041B
فلزات اساسی -122B 108M 227M 865B
بیمه و بازنشستگی -81B 106M 319M 195B
خودرو و قطعات -60B 164M 240M 1,270B
چندرشته ای صنعتی -53B 96M 212M 106B
بانکها و موسسات اعتباری -48B 130M 196M 121B
سرمایه گذاریها -33B 59M 73M 277B
استخراج کانه های فلزی -16B 89M 148M 127B
غذایی بجز قند وشکر -10B 234M 202M 179B
قند و شکر -8B 86M 135M 147B
میلیون سهم
میلیارد ریال
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
سکه 1 گرمی 30000000 0 1401/04/14
سکه طرح قدیم 144010000 -0.001 1401/04/14
طلا گرم 18 عیار 13646000 -0.042 1401/04/14
طلا (دلار/ انس) 1764 -0.025 1401/04/14
نقره (دلار/ انس) 19 -0.038 1401/04/14
سکه طرح جدید 149990000 -0.016 1401/04/14
ربع سکه 52500000 0.01 1401/04/14
نیم سکه 82310000 -0.002 1401/04/14
طلا مثقال 18 عیار 59090000 -0.041 1401/04/14
سود هر سهم اعلام شده در 1 ماه اخیر.
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
1 دپارس 3417 -7% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
2 فاسمین 3754 87% 1401/04/14 12 ماهه 1400/12/29
3 خاذین 3 -73% 1401/04/14 مجمع 1400/12/29
4 وسقم 2 0% 1401/04/14 9 ماهه 1401/06/31
5 غپونه 702 39% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
6 غبهار 549 10% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
7 وکبهمن 122 -5% 1401/04/13 3 ماهه 1401/12/29
8 البرز 383 -34% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
9 دانا 399 2,415% 1401/04/13 3 ماهه 1401/12/29
10 خکمک 45 392% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
11 رنیک 1309 41% 1401/04/13 مجمع 1400/12/29
12 خکرمان 79 -19% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
13 شتولی 5 0% 1401/04/12 9 ماهه 1400/12/29
14 شصفها 5390 -25% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
15 پیزد 622 -61% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
16 تکنو -165 -752% 1401/04/12 12 ماهه 1400/12/29
17 شسم 138 -95% 1401/04/12 12 ماهه 1400/12/29
18 پلاسک 3 -97% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
19 حرهور 470 153% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
20 اروند 5586 96% 1401/04/12 مجمع 1400/12/29
21 لوتوس 809 49% 1401/04/12 مجمع 1400/10/30
22 سمتاز 2526 47% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
23 چدن 255 -56% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
24 سرچشمه 422 -12% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
25 شبهرن 2101 50% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
26 شسینا 120 16% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
27 بترانس 260 36% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
28 حتاید 1013 36% 1401/04/11 12 ماهه 1400/12/29
29 بوعلی 10419 69% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
30 خریخت 319 322% 1401/04/11 مجمع 1400/12/29
31 خنصیر 249 91% 1401/04/10 12 ماهه 1400/12/29
32 کسرام 34 0% 1401/04/10 9 ماهه 1401/06/31
33 دلقما 29 -90% 1401/04/09 مجمع 1400/12/29
34 نشار 4676 27% 1401/04/09 12 ماهه 1400/12/29
35 وسخراج 2 0% 1401/04/08 9 ماهه 1401/06/31
36 بزاگرس 197 31% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
37 مارون 17699 22% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
38 وبشهر 476 1% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
39 خمحور 35 -30% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
40 ونیرو 37 -90% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
41 شاراک 6832 61% 1401/04/08 مجمع 1400/12/29
42 فتوسا 604 8% 1401/04/08 12 ماهه 1400/12/29
43 بهیر 342 -23% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
44 سفارود -192 0% 1401/04/07 3 ماهه 1400/12/29
45 غنوش 533 9,818% 1401/04/07 3 ماهه 1401/12/29
46 قنقش -781 0% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
47 حبندر 841 -2% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
48 دماوند 1107 170% 1401/04/07 مجمع 1400/12/29
49 سپرده 238 -72% 1401/04/07 مجمع 1400/12/29
50 وآرین 26 -96% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
51 وحافظ 48 0% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
52 شرانل 7986 49% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
53 خفولا 220 -89% 1401/04/07 12 ماهه 1400/12/29
54 برکت 1936 498% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
55 وخاور 823 24% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
56 زاگرس 12764 -47% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
57 فسازان 331 -33% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
58 شبندر 1532 56% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
59 زنگان 2813 223% 1401/04/06 مجمع 1400/12/29
60 خزامیا 295 0% 1401/04/06 12 ماهه 1400/12/29
61 کورزی 888 11,948% 1401/04/05 12 ماهه 1400/06/31
62 شکبیر 11491 5% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
63 پاسا 1374 -43% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
64 شرنگی 4389 -39% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
65 بشهاب 4854 -2% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
66 ورفاه 10 -72% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
67 دی -404 -269% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
68 شسپا 612 96% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
69 اوان 133 -64% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
70 ثنور 503 722% 1401/04/05 12 ماهه 1401/03/31
71 بنو 3 -100% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
72 اردستان 1555 42% 1401/04/05 مجمع 1400/12/29
73 فزرین 975 69% 1401/04/05 12 ماهه 1400/12/29
74 ولکار 409 22% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
75 ومعلم 296 -59% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
76 لخزر 14790 43% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
77 فسرب 99 -23% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
78 لبوتان 1918 -48% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
79 پلاست 747 245% 1401/04/04 12 ماهه 1400/12/29
80 سفارود -1096 0% 1401/04/04 12 ماهه 1399/12/29
81 کساپا 181 -15% 1401/04/04 مجمع 1400/12/29
82 کگل 1032 46% 1401/04/03 12 ماهه 1400/12/29
83 بنیرو 259 7% 1401/04/02 مجمع 1400/12/29
84 فجام 413 20% 1401/04/02 12 ماهه 1400/12/29
85 کماسه 268 135% 1401/04/02 مجمع 1400/12/29
86 وآفری 312 16% 1401/04/02 12 ماهه 1400/12/29
87 ویسا 159 4,889% 1401/04/01 3 ماهه 1401/12/29
88 حگهر 799 168% 1401/04/01 مجمع 1400/12/29
89 درهآور 4018 93% 1401/04/01 مجمع 1400/12/29
90 شصفها 5390 -25% 1401/04/01 12 ماهه 1400/12/29
91 خاذین 3 -73% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
92 فرآور 2418 130% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
93 دتماد 5723 14% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
94 شزنگ 392 -21% 1401/03/31 6 ماهه 1401/08/30
95 ولساپا 326 36% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
96 وساپا 429 56% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
97 خکمک 45 392% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
98 قاروم 5036 66% 1401/03/31 9 ماهه 1401/04/31
99 وبملت 761 15% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
100 فنفت 1304 118% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
101 وتجارت 201 -69% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
102 زنجان -21 -197% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
103 وپسا 22 117% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
104 پارس 337 31% 1401/03/31 مجمع 1400/12/29
105 اروند 5586 96% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
106 غکورش 3230 -15% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
107 ومپنا 119 61% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
108 تجلی 31 3,936% 1401/03/31 12 ماهه 1400/12/29
109 حشکوه 60 197% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
110 کفرآور 685 -4% 1401/03/30 9 ماهه 1401/05/31
111 دهدشت -9 0% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
112 ودی 530 -72% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
113 شلیا 264 -89% 1401/03/30 9 ماهه 1401/05/31
114 شفا 1680 28% 1401/03/30 مجمع 1400/12/29
115 شسینا 120 16% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
116 سهرمز 858 206% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
117 والبر 852 -26% 1401/03/30 مجمع 1400/12/29
118 سفارس 3539 61% 1401/03/30 مجمع 1401/02/31
119 سفارود -761 0% 1401/03/30 9 ماهه 1399/12/29
120 شکلر 2027 185% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
121 بوعلی 10419 69% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
122 وکار 328 11% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
123 چکاپا 170 26% 1401/03/30 6 ماهه 1401/08/30
124 تدبیر 177 -68% 1401/03/30 12 ماهه 1400/12/29
125 دفرا 2289 92% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
126 فاسمین 3899 94% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
127 وصندوق 2337 59% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
128 شگویا 1371 57% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
129 وملی 1690 78% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
130 درازک 3482 10% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
131 خکار 319 -26% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
132 پلاسک 3 -18% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
133 وکبهمن 1574 136% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
134 وبصادر 184 -73% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
135 وپویا 128 -46% 1401/03/29 3 ماهه 1401/11/30
136 سخواف 44 0% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
137 تلیسه 140 50% 1401/03/29 مجمع 1400/12/29
138 اپرداز 373 -77% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
139 فتوسا 658 18% 1401/03/29 12 ماهه 1400/12/29
140 رافزا 4120 -29% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
141 زفکا 752 43% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
142 پاکشو 134 -54% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
143 وآیند -17484 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
144 ومهان 960 21% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
145 آپ 328 -12% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
146 چدن 236 -59% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
147 افق 3452 -35% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
148 مادیرا 138 -70% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
149 داوه 310 -41% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
150 کشرق 2589 -3% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
151 تابا 96 351% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
152 وخاور 750 13% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
153 شسپا 598 91% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
154 مبین 6269 217% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
155 شپنا 826 6% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
156 مارون 19225 32% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
157 خگستر 114 -71% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
158 فملی 1252 92% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
159 فخوز 1093 17% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
160 آریان 108 -76% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
161 ثتران 124 -36% 1401/03/28 6 ماهه 1401/06/31
162 وگردش 595 2,905% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
163 فولای 1294 70% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
164 وزمین -20501 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
165 تاتمس 1293 0% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
166 شبهرن 2101 50% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
167 خزر 308 114% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
168 فایرا 3309 101% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
169 ذوب 305 18% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
170 وبشهر 476 -10% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
171 دشیری 4751 -31% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
172 غپاک 280 1,839% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
173 لپارس 1382 63% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
174 کلوند 2761 39% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
175 کقزوی 2629 22,304% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
176 خساپا -2360 0% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
177 کروی 1132 -55% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
178 ونفت 537 -3% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
179 ومعادن 340 -31% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
180 وتوکا 1240 33% 1401/03/28 مجمع 1400/12/29
181 ونوین 815 26% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
182 سفارود -544 0% 1401/03/28 6 ماهه 1399/12/29
183 شیراز 10896 79% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
184 کسرا 461 43% 1401/03/28 12 ماهه 1400/12/29
185 حتاید 1011 36% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
186 پیزد 622 -61% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
187 تایرا 2030 2% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
188 شپاس 2736 123% 1401/03/27 12 ماهه 1400/12/29
189 دی -223 -190% 1401/03/26 6 ماهه 1400/12/29
190 شفن 667 -59% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
191 کباده 940 43% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
192 کپرور 1392 35% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
193 واحصا 546 -45% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
194 آبین 19 -83% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
195 حریل 195 35% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
196 لسرما 1231 0% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
197 ساذری -646 -1,131% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
198 دکوثر 17 -92% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
199 خریخت 319 322% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
200 کدما 354 -50% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
201 کیا 136 -44% 1401/03/26 6 ماهه 1401/06/31
202 شکام 4016 180% 1401/03/26 12 ماهه 1400/12/29
203 کساوه 4310 -15% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
204 ختراک 744 48% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
205 سکارون 2137 81% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
206 ولساپا 334 40% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
207 خموتور 259 20% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
208 دسینا 3067 107% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
209 دفارا 1407 -28% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
210 غصینو 574 -28% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
211 خکاوه 483 0% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
212 خمحرکه 80 -74% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
213 شپترو -379 -1,298% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
214 تپکو -7 0% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
215 کاوه 825 -23% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
216 حسیر 504 132% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
217 شساخت 2798 3% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
218 فجهان 373 -9% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
219 وسمرکز 10 0% 1401/03/25 6 ماهه 1401/06/31
220 وملل -938 0% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
221 نوری 14616 6% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
222 نیرو -66 -105% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
223 هرمز 3209 54% 1401/03/25 مجمع 1400/12/29
224 خودکفا 210 -69% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
225 وپاسار 1229 63% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
226 فولاژ 1217 17% 1401/03/25 12 ماهه 1400/12/29
227 زنگان 2813 223% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
228 فگستر 1084 2% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
229 خعمرا 239 315% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
230 کلر 5285 32% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
231 خفنر 538 177% 1401/03/24 مجمع 1400/12/29
232 لخانه 459 -16% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
233 قهکمت 506 86% 1401/03/24 12 ماهه 1400/12/29
234 والبر 852 -26% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
235 لخزر 14752 43% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
236 دشیمی 3335 89% 1401/03/23 مجمع 1400/12/29
237 سباقر 1732 128% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
238 فافق 923 99% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
239 برکت 2064 537% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
240 ویسا 312 -59% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
241 زنگان 2840 226% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
242 سیستم 521 -4% 1401/03/23 مجمع 1400/12/29
243 توریل 582 -42% 1401/03/23 12 ماهه 1400/12/29
244 همراه 1039 13% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
245 فروی 730 -84% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
246 وبملت 761 25% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
247 اخابر 6 -98% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
248 بپاس 1019 22% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
249 وسپهر 1093 -7% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
250 حگهر 799 168% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
251 دسبحا 975 -51% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
252 پلوله 3710 60% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
253 خمهر 97 3% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
254 بکام 40 -51% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
255 شفارا 157 42% 1401/03/22 مجمع 1400/12/29
256 بشهاب 4992 1% 1401/03/22 12 ماهه 1400/12/29
257 ختوقا 309 101% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
258 خوساز 249 37% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
259 شبهرن 2139 53% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
260 فاراک 54 150% 1401/03/21 6 ماهه 1401/06/31
261 پاسا 1374 -43% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
262 پلوله 3710 60% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
263 گشان 852 -26% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
264 اوان 133 -64% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
265 غبهار 549 10% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
266 فنفت 1304 118% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
267 وتجارت 201 -69% 1401/03/21 12 ماهه 1400/12/29
268 فخالص 335 -56% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
269 تجلی 31 3,936% 1401/03/21 مجمع 1400/12/29
270 پارس 337 31% 1401/03/20 12 ماهه 1400/12/29
271 رنیک 1309 41% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
272 آبادا 571 47% 1401/03/19 مجمع 1400/12/29
273 وپسا 22 117% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
274 لابسا 618 -20% 1401/03/19 12 ماهه 1400/12/29
275 شکربن 415 72% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
276 فسرب 99 -23% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
277 سفارس 3539 61% 1401/03/18 12 ماهه 1401/02/31
278 کپارس 868 37% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
279 دسبحا 975 -51% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
280 وبوعلی 463 56% 1401/03/18 3 ماهه 1401/11/30
281 خشرق 956 432% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
282 خمحور 35 -30% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
283 وصنعت 329 13% 1401/03/18 9 ماهه 1401/05/31
284 دتماد 5723 14% 1401/03/18 12 ماهه 1400/12/29
285 خلیبل 19 -3% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
286 وگستر -3385 -169% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
287 شغدیر 15189 49% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
288 سابیک 1658 74% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
289 بپیوند 591 64% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
290 فغدیر 2125 75% 1401/03/18 مجمع 1400/12/29
291 کنور 2196 28% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
292 دتوزیع 4571 150% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
293 فرابورس 342 -57% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
294 ثاباد 17 -97% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
295 وبوعلی 1340 -36% 1401/03/17 مجمع 1400/11/30
296 خاور 166 -13% 1401/03/17 12 ماهه 1400/12/29
297 تاتمس -160 0% 1401/03/17 6 ماهه 1400/12/29
298 خچرخش 337 924% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
299 تشتاد 53 380% 1401/03/17 مجمع 1400/12/29
300 شنفت 733 32% 1401/03/16 مجمع 1400/12/29
301 خکمک 8 -15% 1401/03/16 12 ماهه 1400/12/29
302 لبوتان 538 -48% 1401/03/16 12 ماهه 1400/12/29
303 ستران 2902 83% 1401/03/16 12 ماهه 1400/12/29
304 نمخمل 613 0% 1401/03/16 مجمع 1400/12/29
305 دلر 7187 103% 1401/03/16 مجمع 1400/12/29
306 پارسیان 84 -45% 1401/03/16 مجمع 1400/12/29
307 شبریز 1728 -7% 1401/03/16 12 ماهه 1400/12/29
308 سغدیر 232 -58% 1401/03/16 6 ماهه 1401/06/31
309 شپدیس 16023 72% 1401/03/16 6 ماهه 1401/06/31
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
دسینا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دسینا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فالوم 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
فالوم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فالوم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فجام 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فجام 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
لخانه 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
لخانه 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
تدبیر 1401/04/15 تنفس مجمع عادی سالیانه 1400/12/29
کورزی 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/06/31
کرماشا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کرماشا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ولساپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ثشاهد 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/03/31
سیتا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/02/31
شسپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شسپا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خودکفا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اتکای 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/09/30
وملل 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وآرین 1401/04/15 لغو دعوت مجمع 1400/12/29
فزرین 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شاروم 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
رافزا 1401/04/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
رافزا 1401/04/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
مادیرا 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآفری 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شیراز 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخاس 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخاس 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
لخزر 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
رفاه 1401/04/16 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/07/30
بشهاب 1401/04/16 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپارس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپارس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کچاد 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کچاد 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کگل 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
کگل 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زاگرس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زاگرس 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وپست 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ومعلم 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ومعلم 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
مارون 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کشرق 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کشرق 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/12/29
فولای 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غکورش 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
افق 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کیمیاتک 1401/04/18 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شکام 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شکام 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآرین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
های وب 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
های وب 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شپاس 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شپاس 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سدبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خدیزل 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
انرژی 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
انرژی 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غسالم 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غسالم 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سفارود 1401/04/20 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/12/29
شکبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شکبیر 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فاسمین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فاسمین 1401/04/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ونفت 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فروس 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
فروس 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فپنتا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فنورد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
خلنت 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وساپا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غشهد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غشهد 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
فسپا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حتاید 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ورازی 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کالا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کالا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کیمیا 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نطرین 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نطرین 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
چدن 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
چدن 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بخاور 1401/04/21 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ما 1401/04/21 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
حخزر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
تابا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نوری 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
نوری 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زقیام 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زقیام 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وحافظ 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زشگزا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زشگزا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فتوسا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
آسیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دتولید 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
دتولید 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شسم 1401/04/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
شسم 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شسم 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
خنصیر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خنصیر 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وکار 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
مارون 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
مارون 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فخوز 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
فخوز 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
قنقش 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
قنقش 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ستران 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ستران 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
تایرا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وایرا 1401/04/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/06/31
پکرمان 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پکرمان 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ومعادن 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خزامیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خزامیا 1401/04/22 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
لابسا 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وبصادر 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
زفجر 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
واحصا 1401/04/23 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1400/12/29
زدشت 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زدشت 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اخابر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شبندر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
تپولا 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فولاد 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
خکار 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خکار 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ختور 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ختور 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ذوب 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ذوب 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
فاذر 1401/04/25 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/12/29
پتایر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پتایر 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
پشاهن 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نمرینو 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
نمرینو 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وپخش 1401/04/25 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
دکوثر 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
دکوثر 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غنوش 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غنوش 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
وبانک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خپارس 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شخارک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شخارک 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
خرینگ 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
مبین 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
مبین 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ودی 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
حشکوه 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
حشکوه 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآوا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپرور 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کپرور 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
زبینا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زبینا 1401/04/26 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
اپرداز 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وسنا 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
پارتا 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شفن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شفن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
خبهمن 1401/04/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غگرجی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غگرجی 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وسدید 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غمهرا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نشار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
نشار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ولراز 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
کیسون 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بفجر 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
بفجر 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
ولتجار 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بمپنا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
بمپنا 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/29
ثنام 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شتران 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
شتران 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
زکشت 1401/04/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
سمگا 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
غالبر 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29
وآذر 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1401/06/31
وتوشه 1401/04/30 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/12/29