سبد جدید

خروجی اکسل
نام سبد تاریخ ایجاد نام سهامدار کد سهامداری سرمایه اولیه ارزش روز سبد سود و زیان وجه نقد کد اشتراک
سبد آزمایشی
1399/01/01
عمر: 799
50000000 1140973824 0.00
853398976
وزن: 0.7479566931724548
_PortfoPro
سود زیان
وزن وجه نقد
ارزش روز
عمر سبد(روز)