سبد جدید

خروجی اکسل
نام سبد تاریخ ایجاد نام سهامدار کد سهامداری سرمایه اولیه ارزش روز سبد سود و زیان وجه نقد کد اشتراک
سبد آزمایشی
1399/01/01
عمر: 929
50000000 1123801600 0.00
853398976
وزن: 0.7593858242034912
_PortfoPro
سود زیان
وزن وجه نقد
ارزش روز
عمر سبد(روز)